Projekt UP

Pri iskanju uspešnih poti razvoja regije se nam vlaganje v znanje vedno pokaže kot optimalni pristop. Vse državne in EU pomoči so dobrodošla spodbuda, ne pa cilj. Tako lahko tudi na razvoj Notranjsko kraške regije (NKR) gledamo iz dveh zornih kotov. Eno so statistična dejstva, drugo so izjemni naravni in omejeni človeški potenciali.

"This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State"

Kako sedaj ta dejstva povezati in prestaviti razvoj regije v višjo prestavo? Pomemben del razvoja so »mehka« znanja, kamor uvrščamo tudi obvladovanja celotnega projektnega cikla. Konec februarja je Vitra iz Cerknice – ob finančni podpori ameriške ambasade - izpeljala seminar Upravljanje projektnega cikla za nevladne organizacije. V 4 dneh je 16 udeležencev spoznalo teoretske zakonitosti projektnega dela ter jih praktično preneslo v svoje predloge projektov. Naučili smo se kako poiskati dobro idejo, jo pretvoriti v predlog projekta in z njo kandidirati na sredstva različnih javnih razpisov. Obenem smo se seznanili z razpisi Leonardo da Vinci, Mladi v akciji in Norveški finančni mehanizem

Zasnova projektov zahteva natančno definicijo problema ter jasno zastavljene aktivnosti, ciljne skupine ter cilje. Programi EU zahtevajo udeležbo tujega partnerja, zato smo v seminarju spoznali načine iskanja ustreznega partnerja. Pomemben element vsakega projekta je tudi popularizacija projekta, to je predstavitev ciljnim skupinam, potencialnim sofinancerjem ter širši javnosti.

Vsak delovni dan se je zaključil z dnevno evalvacijo, ki nam je pokazala celodnevno počutje udeležencev. Seminar je bil razdeljen na tri dele – uvodna dneva, teden premora za delo doma ter zaključni dvo dnevni del. V času tedenskega premora smo doma vse projektne skupine dopolnile predloge projektov, jih prenesle v ustrezne prijavnice in jih poslale na VITRO v pregled in dopolnitev. V zadnjem delu seminarja smo predloge projektov še dopolnili in pripravili za javno predstavitev.

Tako je pod mentorstvom Bojana Žnidaršiča in Tatjane Gostiša iz Vitre, nastalo 5 zanimivih projektov. S projektom COVEVO - Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja, bo RRA Pivka kandidirala na norveški finančni mehanizem. Na razpis Leonardo da Vinci gredo trije projekti: Biomasa za razvoj podeželja (Strojni krožek Krpan Cerknica), Mladi brezposelni na poti do znanja (Ljudska univerza Postojna) in Martin Krpan (Vrtec Cerknica). Notranjski študentski klub pa bo projekt TAKO ZAME KOT ZATE – EVROPA poslal na razpis Mladina.

Pripravljeni projekti sledijo cilju trajnostnega razvoja regije z uporabo znanja in s tem prispevajo k razvojnem preboju regije ob hkratni podpori Eko regiji. Predvsem projekt COVEVO, ki povezuje naravne in človeške potenciale regije lahko tvorno sodeluje tudi pri reševanju globalnih problemov. To so nam potrdili tudi predstavniki ameriške ambasade, ko so zadnji dan seminarja poslušali predstavitve  projektov z velikim zanimanjem. Projekti so naravnani v smeri povečanja učinkovitosti rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije, ki upočasnjujejo nezaželene klimatske spremembe, katerih posledice povzročajo velike težave tudi v ZDA.

Polje z besedilom: Financerji vedno podpirajo le dobre projekte. Njihova priprava pa zahteva preglednost, natančnost in poznavanje zakonitosti projektnega dela. Enodnevna izobraževanja so običajno premalo, da se osvoji količino in stopnjo zahtevnosti pogojev za pridobitev sredstev. V 4 dneh intenzivnega »šolskega« dela in enotedenski »domači nalogi« pa je bilo dovolj časa, da smo razdelali in po pravilih napisali projekte.

Tekst je pripravil udeleženec seminarja  Igor Blažina.

Spoznali smo metode dobre predstavitve ter jih praktično preizkušali. Naučili smo se kvalitetnega komentarja, t.i. »sendvič« vrnitvenega sporočila. Na podlagi komentarjev so skupine dopolnjevale predloge projektov. Seminar je vključeval različne metode dela: skupinsko igro, predstavitev udeležencev, delo v parih, skupinah in individualno, teorija pa se je dopolnjevala s praktičnimi primeri izvajalca seminarja.