Škoti, sladki kot piškoti, da viskija ne omenjamo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg viskija, kiltov, Nessi, »sorodstva« z našimi Gorenjci in bogate zgodovine je današnja Škotska (tudi zaradi omenjenih stereotipov) zelo zanimiva za spoznavanje iz različnih zornih kotov. Enega bomo predstavili s pomočjo projekta ŠKIS Škotsko Komunalno Izobraževanje Slovencev. Vanj je vključeno 21 ljudi iz slovenskih komunalnih podjetjih, glavnina je študentov na Višji strokovni šoli Izraz. Pretežno sofinanciranje ŠKISa je iz EU (program Leonardo da Vinci), ki ga v Sloveniji koordinira CMEPIUS Ljubljana. Vse faze projekta smo pripravili skupaj z udeleženci, Zavodom IZRAZ ter partnersko organizacijo ARCH iz Škotske, s katero sodelujemo že šesto leto. Program je razdeljen na priprave (glej sliko iz zaključka priprav), 12 dnevno ekskurzijo (10. – 21. september 2006) na Škotsko in zaključne aktivnosti zopet v Sloveniji (evalvacija in izdaja zbornika).

 

Komunalna dejavnost (javni servis) postaja vse bolj kompleksna, zahteve uporabnikov so vse višje in pobiranje smeti je lahko le (neprimerna) prispodoba za komunalno dejavnost. Znanje za odgovore na zahteve in potrebe trga iščejo zaposleni v šolah, veliko pa lahko pridobijo tudi v mednarodnih izmenjavah. Temu sledi tudi osnovni namen projekta ŠKIS. To je izboljšanje kakovosti in dostopa do vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ob tem vključuje tudi dve osnovni evropski prioriteti – (1) razvoj evropskega trga delovne sile ter (2) transformacijo, modernizacijo in prilagajanja evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Nacionalnim prioritetam pa sledimo z novo obliko izobraževalnega programa, dodatnega usposabljanja mentorjev ter usposabljanja oseb, zadolženih za vrednotenje neformalnega učenja. Vse navedeno se rezultira v najpomembnejši del - razvoj učinkovitega komunalnega sektorja v Sloveniji.

 

Izobraževanje in mednarodno sodelovanje prav gotovo sodita v področje izmenjav znanja, izkušenj, dobrih praks, raziskav, evalvacij,... Na komunalnem področju se v Sloveniji lahko veliko naučimo zunaj, prav tako lahko veliko naučimo druge. Skromnost in sramežljivost nimata mesta v sodobni družbi. Zato že pripravljamo obiske ljudi iz komunalnega sektorja iz drugih držav. Predstavili jim bomo slovenske izkušnje in sistem šolanja na višji strokovni šoli Izraz. Vseživljenjsko izobraževanje je »zakon« tudi v ostalih EU državah.

 

V program obiska spoznavanja dobrih praks škotskega komunalnega sektorja je – poleg obiska Škotskih znamenitosti – smo vključili vse relevantne vsebine študija komunale v Sloveniji: varstvo okolja; urejanje prostora; javne službe (pristojnosti, organiziranost) in zakonodaja; naravna in kulturna dediščina; načrtovanje in urejanje naselij; vzdrževanje zelenih (zelenice, parki, žive meje) in prometnih (parkirišča, poti, ceste) površin; pokopališča; sistemi oskrbe z pitno vodo;, vzdrževanje in monitoring sistemov; gospodarjenje z odpadki (ločeno zbiranje, odlagališča, kompostiranje, sežiganje,…); ostanki proizvodnje viskija; sistemi odpadnih voda z razvodom ter mehanskim in rastlinskim čiščenjem;, uporaba deževnice kot “sive” vode; oskrba z energijo; Uporaba obnovljivih virov (bio plin, veter, sonce, biomasa) in učinkovita raba energije; formalno in neformalno izobraževanje v komunalnem sektorju, IKT v komunali (hardver, softver, avtomatika); standardi in normativi v komunalnem sektorju; organiziranost komunalnega sektorja (javni, zasebni, koncesije); upravljanje in vzdrževanje sistemov komunalnega sektorja.

 

Pomembnost študentske izmenjave je predvsem v transnacionalni mobilnosti, ki omogoča udeležencem prenos/izmenjavo inovativnih metod in prakse v poklicnem in strokovnem usposabljanju. Tako bodo lažje poiskali novejše in dobre (preizkušene) pristope in metode usposabljanje vseh, ki se pri svojem delu ukvarjajo tudi z usposabljanjem kadra in človeškimi viri v podjetjih. Prijavljeni projekt smatramo kot začetek trajnega sodelovanja (obisk škotskih kolegov v Sloveniji, prenos naših znanj na Škotsko).

 

Bojan Žnidaršič, udika

Vodja projekta

 

 

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Ta projekt je bil izveden s pomočjo sredstev EU”

 

Partnerji projekta: