Lokalni energetski koncept—LEK

Učinek in rezultati projekta

Lokalno bo projekt omogočil kvalitetno praktično izvedbo izdelanega LEK-a, ki zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije, z namenom prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, kot tudi uvajanju novih energetskih rešitev. LEK tudi prispeva k povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije v občini. S kvalitetno izvedbo sprejetega LEK-a (sprejme ga Občinski svet) se zmanjšajo stroški oskrbe z energijo v občini in pri občanih, spodbuja se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ki zagotavljajo višji življenjski standard. Izdelan lokalni energetski koncept je podlaga pri prostorskem načrtovanju občine (Občinski prostorski načrt), ki zagotavljala energetsko in distribucijsko učinkovitost ter učinkovit urban razvoj.

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv

Konec septembra 2012 (od 22. do 29. septembra) se je 10 članska skupina odpravila na 7 dnevno mednarodno izmenjavo za odrasle na severni del Škotske. Tovrstno mednarodno izobraževanje je potekalo v okviru programa Leonardo da Vinci.  Skupino so sestavljali osebe, ki delujejo na področju izobraževanja in razvoju človeških virov v svoji organizaciji. 

 

 

Ogled podrobnosti

Osnovni namen projekta je bil prenos znanja/izmenjava izkušenj, kompetenc, inovativnih metod in prakse v poklicnem in strokovnem usposabljanju ter energetsko upravljanje po vseh regionalnih, nacionalnih in evropskih zakonih in pravilih, ki so se nanašale na naslednjih ciljih:

• povezava ključnih akterjev energetskega managementa ter doseganja ciljev LEK,

• uporaba metod vseživljenjskega učenja za nadgradnjo formalnega izobraževanja in prakse,

• izboljšanje in posodobitev znanj upravljanje s človeškimi viri,

• pridobitev praktičnih znanj v mednarodnem prostoru,

• popularizacija programa Leonardo da Vinci pri slovenskih podjetnikih (kot udeleženci na projektu ali kot gostiteljske organizacije oz. partnerji),

• spoznavanje tujih kultur,

• večja zainteresiranost odraslih za mednarodna izpopolnjevanja in izobraževanja v tujini,

• vzpostavitev mednarodne povezave mentorjev/tutorjev različnih organizacij.

Sestava skupine je bila pestra: trije „občinarji”, ki so zadolženi

za izvajanje LEK-a (Lokalni Energetski Koncept), dva  energetska svetovalca projekta ENSVET, profesor Višje strokovne šole in inovator, vodja projektov iz Regionale razvojne agencije, podjetnik – inštalater kotlov na biomaso, distributer plina in novinarka.