Tematike

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE je projekt nacionalnega pomena. Od leta 1996 ga koordinira Andragoški center Slovenije. Osnovni moto je dvosmerni pretok znanj (Each one-teach one). Poslanstvo VITRE (kot regionalnega koordinatorja in lokalnega izvajalca) je razviti pozitiven odnos ljudi do učenja za vse starostne skupine, interese in potrebe, za realizacijo slogana “Slovenija, učeča se dežela”.

CRPOV (celostni razvoj podeželja in obnova vasi) je učinkovit način prenosa primernih oblik trajnostnega razvoja na podeželje. V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajamo CRPOV po Sloveniji od leta 1995.

URE in OVE (učinkovita raba energija in obnovljivi viri energije) sta priložnosti, v katerih ima posameznik dovolj vpliva, da jih spreminja v domačem okolju. S tem zmanjšuje obremenjevanje okolja, predvsem pa denarnice.

LOKALNA AGENDA 21 je proces, s katerim naredi skupnost Strateški načrt razvoja za prihodnost. V njem opredmeti reševanje razvojnih in okoljskih problemov, saj je znano, da je rešitev vsakega lokalnega problema le v lokalni skupnosti.

MEDNARODNO SODELOVANJE je zelo pomembno za mlado in majhno deželo. S programi Phare (Tacis, Partnership), Leonardo da Vinci, Access, Small Project Program in Youth v okviru EU uspešno izvajamo projekte razvoja podeželja. Border Land is Boundless Land (obmejno je brezmejno) povezuje dve nevladni organizaciji iz Slovenije in Hrvaške (VITRA, EKO LIBURNIA), ki obravnavata podobne probleme na obeh straneh meje.

TURIZEM vidimo kot veliko poslovno priložnost za slovensko podeželje.

Naše delo

Vstop

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Projektno delo

Predstavitev

Naše aktivnosti

Tematike

Osebje

Osnovni podatki

Sodelovanje

Arhiv